希腊

Στην阿Betway精装版斯利康θέλονταςναανταποκριθούμεαποτελεσματικάσεένανμεταβαλλόμενοκόσμοκαιστοαυξημένοφορτίονόσων,επενδύουμεσυνεχώςσεμίααπότιςπιοισχυρέςκαιαποδοτικέςγραμμέςπαραγωγής,στονκλάδοτηςφαρμακοβιομηχανίας。Εργαζόμαστεμεπροσήλωσηγιατηνπαροχήφαρμάκωνκαιθεραπειώνπουαλλάζουντηζωήτωνασθενώνσεόλοτονκόσμο。

Συνεχίζουμεναυπερβαίνουμεταόριατηςεπιστήμης,μεστόχοτηνπαροχήκαινοτόμωνφαρμάκωνκαιθεραπειώνπουπρολαμβάνουν,αντιμετωπίζουνκαιθεραπεύουν,μερικέςαπότιςπλέονσημαντικέςπαγκόσμιεςπροκλήσειςυγείας,όπωςοκαρκίνος,οδιαβήτης,οικαρδιακές,νεφρικέςκαιαναπνευστικέςνόσοι。Στην阿Betway精装版斯利康,ηκαινοτομίαείναιμίαέννοιασυνυφασμένημετηνανάπτυξη。Είναιηκινητήριοςδύναμηγιανακάνουμεπράξητοόραμάμαςγιατηβελτίωσητηςζωήςχιλιάδωνανθρώπων,προσφέροντάςτουςκαινοτόμεςθεραπείες。Παράλληλα,εξασφαλίζουμεότιταφάρμακααυτάθαφτάσουνστουςασθενείςπουταέχουνανάγκη,μετρόποπουωφελείτηνκοινωνίακαιτονπλανήτημας。

Επενδύονταςσεπολυετείςέρευνεςκαικλινικέςμελέτες,αξιοποιούμεταπρωτοφανήεπιστημονικάεπιτεύγματακαιτονσυνδυασμόδεδομένωνκαιψηφιακήςτεχνολογίαςταχύτεραγιατηνπαροχήαποτελεσματικώνκαιασφαλώνφαρμάκωνκαιθεραπειών,προςόφελοςτουασθενή。

Ηανάπτυξητηςεταιρείαςμας,όμως,είναισυνυφασμένηκαιμετηνικανοποίησηκαιτηναποδοτικότητατωνανθρώπωνπουεργάζονταισεαυτή。Γιατολόγοαυτόείμαστεαφοσιωμένοιστηδημιουργίακαιανάπτυξηενόςσπουδαίουεργασιακούπεριβάλλοντος,πουαπαρτίζεταιαπόμιαταλαντούχακαιποικιλόμορφηομάδαπουπιστεύειστιςδυνατότητεςτηςεπιστήμης。Δρούμεμεγνώμονατιςαξίεςμας,ενώκαλλιεργούμεμιακουλτούραεπιχειρηματική,συνεργατικήκαιανοιχτήσενέεςιδέες。

Γνωρίζουμεότιδενμπορούμεναεπιτύχουμεμόνοιμαςτουςστόχουςμας。Στοπλαίσιοαυτό,έχονταςωςπροτεραιότητάμαςτονασθενή,επενδύουμεστηνεγκαθίδρυσησχέσεωνεμπιστοσύνηςμετουςανθρώπουςπουείναιεπιφορτισμένοιμετηφροντίδακαιτηθεραπείατωνασθενών。Ωςέναςβιώσιμοςοργανισμός,δέσμευσήμαςείναινααποτελούμεένανέμπιστοεταίροπουέχειθετικόαντίκτυποστηνκοινωνίακαιένανσύμμαχοστοναγώναγιατηνικανοποίησητουπαγκόσμιουαιτήματοςγιααποτελεσματικήφροντίδαυγείας。

ΘεραπευτικέςKατηγορίες

ΘεραπευτικήΚατηγορία

Ονομασία

ΔραστικήΟυσία

ΑναπνευστικέςΠαθήσεις

ALVESCO

CICLESONIDE

DAXAS

罗氟司特

DUAKLIR

阿地溴铵+富马酸福莫特罗二水合物

EKLIRA

阿地溴铵

FASENRA BENRALIZUMAB

OXEZ TURBUHALER

FORMOTEROL延胡索酸酯二水合物

PULMICORT

布地奈德

普米克都保

布地奈德

SYMBICORT

布地奈德+富马酸福莫特罗二水合物

SYMBICORT TURBUHALER

布地奈德+富马酸福莫特罗二水合物

Καρδιαγγειακές&ΜεταβολικέςΠαθήσεις

ATACAND

坎地沙坦CILEXETIL

ATACAND PLUS

坎地沙坦酯+氢氯噻嗪

BRILIQUE

替卡格雷

FORXIGA

达格列

XIGDUO

DAPAGLIFLOZIN +二甲双胍

BYETTA

艾塞那肽

BYDUREON

艾塞那肽

可定

罗苏伐他汀

心得安

盐酸普萘洛尔

ONGLYZA

SAXAGLIPTIN

KOMBOGLYZE

沙格列汀+二甲双胍

波依定

非洛地平

TENORETIC

阿替洛尔+氯噻酮

TENORMIN

阿替洛尔

ZESTORETIC

赖诺普利氢氯噻嗪+

ZESTRIL

赖诺普利

ΟγκολογικέςΠαθήσεις

瑞宁得

阿那曲唑

CASODEX

比卡鲁胺

FASLODEX

FULVESTRANT

IMFINZI DURVALUMAB

易瑞沙

吉非替尼

LYNPARZA

OLAPARIB

NOLVADEX

三苯氧胺

ZOLADEX

GOSERELINE

TAGRISSO

OSIMERTINIB

ΠαθήσειςΚεντρικούΝευρικούΣυστήματος

思瑞康

喹硫平

奎硫平缓释片

喹硫平

Παθήσειςπεπτικού

拥有

奥美拉唑

埃索美拉唑

埃索美拉唑

ΠαραγγελίεςΠελατών - ΚέντροΔιανομής

ΓιαπαραγγελίεςΦαρμακαποθηκών/ΙδιωτικώνΦαρμακείωνπατήστεεδώhttp://b2b.Betway精装版astrazeneca.gr/

ΓιαπαραγγελίεςΝοσοκομείων/Ιδιωτικώνκλινικώνπατήστεεδώ:AZGRorders@Betway精装版astrazeneca.com


ΣτοιχείαΕπικοινωνίας:

4 & 25ηςΜαρτίουΛόφοςΚυρίλλου19300Ασπρόπυργος-Αττική

T:(+30) 216 2000000, F:(+30) 210 5596973

电子邮件:azgr-customercare@Betway精装版astrazeneca.com

Καριέραστην阿斯Betway精装版利康Ελλάδας

Γιακαριέραστην阿斯利Betway精装版康Ελλάδαςπατήστεεδώ:58必威

ΟιθέσειςπουαφορούντηνΕλλάδααναρτώνταιστηνπαγκόσμιαιστοσελίδατης阿斯利康——阿斯利康全Betway精装版球职业网站。Εάνδενυπάρχειπροςτοπαρόνδιαθέσιμηθέσηεργασίαςκατάλληλητηςαναζήτησήςσας,μπορείτεναεγγραφείτεστηνιστοσελίδαγιαναλαμβάνετεειδοποιήσειςμέσωηλεκτρονικούταχυδρομείουσχετικάμετιςμελλοντικέςδιαθέσιμεςθέσειςεργασίαςπουαντιστοιχούνστακριτήριααναζήτησήςσας。Υπενθυμίζεταιότιη阿斯利Betway精装版康Ελλάδαςλαμβάνειυπόψινκαιαξιολογείαιτήσειςγιαθέσηεργασίαςπουέχουνκαταβληθείμέσωτηςπροαναφερόμενηςιστοσελίδαςκαιπουέχουνακολουθήσειόλεςτιςαπαραίτητεςδιαδικασίες。

Σεσυμμόρφωσημετηνευρωπαϊκήκαιελληνικήνομοθεσίαγιατηνεπεξεργασίαδεδομένωνπροσωπικούχαρακτήρα,ταβιογραφικάσημειώματαπουπεριλαμβάνονταιστιςαιτήσειςεργασίαςτωνυποψηφίωνπουδενθαπροσληφθούνδιατηρούνταιγιαμίαπερίοδοέξι(6)μηνώνμετάτηνυποβολήτους,μεσκοπότηνεπανεκτίμησητηςαιτήσεωςγιατηνίδιαήάλληκατάλληληθέσηεργασίας。Μετάτηνπάροδοτουδιαστήματοςαυτούταδεδομένααυτάκαταστρέφονται/διαγράφονται。

Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετηνεπεξεργασίατωνδεδομένωνσαςπροσωπικούχαρακτήραστοπλαίσιοεξέτασηςτηςαιτήσεώςσας,παρακαλούμεδιαβάστετηναναλυτικήΔήλωσηΑπορρήτουγιαΕξωτερικούςΥποψηφίους,ηοποίαείναιαναρτημένηεδώ

Τανέατης阿斯利Betway精装版康Ελλάδας

ΔελτίαΤύπου

2020

 • 15Ιουνίου2020400年—Betway精装版—«Η阿斯利康θαπρομηθεύσειτηνΕυρώπηέωςεκατ。δόσειςτουεμβολίουτουΠανεπιστημίουτηςΟξφόρδηςχωρίςκέρδος»

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • 4Μαΐου2020 -«ΗΔύναμητουμΑΖί»#ΗDynamiTouMazi。对μήνυματης阿斯利康Betway精装版στημάχηκατάτουSARS-CoV-2

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • 26Μαρτίου2020 -Η阿Betway精装版斯利康προχωράσεδωρεά9εκατομμυρίωνιατρικώνμασκώνγιατηνυποστήριξητωνεργαζομένωνστοντομέατηςυγειονομικήςπερίθαλψηςπαγκοσμίωςστημάχηενάντιαστηνόσοCOVID-19

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • 11Φεβρουαρίου2020——Πρόγραμμα“野心零碳”της阿斯利康:ΜηδενικέςεκπομBetway精装版πέςάνθρακα,έωςτο2025καιδιασφάλισηαρνητικούαποτυπώματος,έωςτο2030

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • 21Ιανουαρίου2020-阿Betway精装版斯利康Ελλάδας:ΠρωτοβουλίεςμεθετικήεπίδρασηστηνΚοινωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΙατρικήΠληροφόρησηαποκλειστικάγιαΕπαγγελματίεςΥγείας

ΣεπερίπτωσηπουείστεΕπαγγελματίαςΥγείας(δηλ。Ιατρός,ΦαρμακοποιόςήΝοσηλευτής),εργαζόμενος/ηστηνΕλλάδα,καιεπιθυμείτεναλάβετειατρικήπληροφόρηση,παρακαλείσθε:

ΑναφοράΑνεπιθύμητωνΕνεργειών&ΠαραπόνωνΠοιότητας

ΣεπερίπτωσηπουθέλετενααναφέρετεκάποιαΑνεπιθύμητηΕνέργεια,παρακαλείσθε:

 • νακάνετεκλικστο链接https://aereporting.Betway精装版astrazeneca.comκαιστησυνέχειαναεπιλέξετε«希腊»απότηναναπτυσσόμενηλίστα(下拉列表)καινασυμπληρώσετε/υποβάλλετετησχετικήηλεκτρονικήφόρμα(αφούπρώταεπιλέξετετηνιδιότητάσας),ή
 • νακαλέσετεστοτηλέφωνο:0030 210 6871500

ΣεπερίπτωσηπουθέλετενααναφέρετεκάποιoΠαράπονοΠοιότητας,παρακαλείσθενακαλέσετεστοτηλέφωνο0030 210 6871500。

Γνωστοποίησηαπότην阿斯利Betway精装版康παροχώνσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΆρθρου66παρ。7ατουν。4316/2014,τουΚώδικαΔημοσιοποίησηςτουΣΦΕΕκαιτουΚώδικαΔημοσιοποίησηςτηςΕFPIA

Στηνπαρούσασελίδαδημοσιοποιούνταιοιαμοιβέςκαιπαροχέςτης阿斯利康προςΕBetway精装版παγγελματίεςΥγείας/ΕπιστημονικούςΥγειονομικούςΦορείς(ΕΥ/ΕΥΦ)πουβρίσκονταιστηνΕλλάδα。

Η阿Betway精装版斯利康πιστεύειακράδανταότιοιαλληλεπιδράσειςμεταξύΕΥ/ΕΥΦεπηρεάζουνθετικάτηνποιότητατηςθεραπείαςτωνασθενώνκαιτηναξίατηςιατρικήςέρευνας。

Προκειμένουναπαρέχουνστουςασθενείςτιςβέλτιστεςθεραπευτικέςεπιλογές,οιΕπαγγελματίεςΥγείαςπρέπειναενημερώνονταισχετικάμετιςτελευταίεςεξελίξειςγιαυφιστάμενακαιπιθανάνέαφάρμακα。Ηφαρμακευτικήβιομηχανίαέχεικαθήκονναπαρέχειαυτέςτιςπληροφορίες。ΟιΕπαγγελματίεςΥγείαςμετησειράτουςπροσφέρουνστηφαρμακευτικήβιομηχανίαπληροφορίεςγιατηβελτίωσητωνφαρμάκωνκατόπινπαρατήρησηςτηςλειτουργίαςτουςσεπραγματικόπεριβάλλον。

Επιπλέον,αναγνωρίζουμεότιοιασθενείςαναμένουνδιαφάνειαγύρωαπόαυτέςτιςσχέσεις,ώστενααισθάνονταισίγουροιότιοιΕπαγγελματίεςΥγείαςείναιαμερόληπτοικαιπροτείνουνπάντατιςπλέονκατάλληλεςθεραπευτικέςεπιλογές。

Σύμφωναμετοάρθρο66παρ。7ατουΝόμου二千○一十四分之四千三百一十六,οιφαρμακευτικέςεταιρείεςστηνΕλλάδαυποχρεούνταιναδημοσιοποιούν,σύμφωναμετιςανωτέρωδιατάξειςείτεσεσυγκεντρωτικήείτεσεατομική,ανάπερίπτωση,σύμφωναμετοεκάστοτεισχύονκανονιστικόπλαίσιο,κάθεπαροχήπουχορηγούνπροςΕπαγγελματίεςΥγείας(ΕΥ)καιΕπιστημονικούςΥγειονομικούςΦορείς(ΕΥΦ)。Επιπροσθέτως,οΚώδικαςΔημοσιοποίησηςτηςΕυρωπαϊκήςΟμοσπονδίαςΦαρμακευτικώνΒιομηχανιώνκαιΣυνδέσμων(EFPIA)καιοΚώδικαςΔημοσιοποίησηςτουΣυνδέσμουΦαρμακευτικώνΕπιχειρήσεωνΕλλάδος(ΣΦΕΕ)απαιτούναπόταμέλητουςναγνωστοποιούντιςπληρωμέςκαιπαροχέςπροςΕπαγγελματίεςΥγείας(ΕΥ)καιΕπιστημονικούςΥγειονομικούςΦορείς(ΕΥΦ),σεσυμμόρφωσηκαιμετοκείμενοκανονιστικόπλαίσιο。

Πιστεύουμεότιησυμμόρφωσημετιςπροαναφερθείσεςδιατάξειςθαπαρέχειμεγαλύτερηδιαφάνειαωςπροςαυτέςτιςήδηεκτενώςρυθμισμένεςσχέσεις。

Οιπαροχέςπουγνωστοποιούνταιεδώέγινανγιαδραστηριότητεςόπως:ομιλίεςσεεπιστημονικέςσυναντήσεις,υπηρεσίεςεκπαίδευσης/επιμόρφωσηςσυμμετοχήσεσυμβουλευτικέςεπιτροπέςεμπειρογνωμόνων(顾问委员会),έρευνακαιεκπαίδευση。

ΔήλωσηΑποποίησηςΕυθύνηςτης阿斯利康σχετικάμετηδημοσιοποίησηστοιχείων
«Ηδημοσιοποίησητωνπαροχών,είτεσεσυγκεντρωτικήείτεσεατομικήβάση,ανάπερίπτωση,αποσκοπείστηνκαταγραφήτωνπαροχών(χρηματικέςήσεείδος)σεΕπαγγελματίεςΥγείας/ΕπιστημονικούςΥγειονομικούςΦορείςμετουςοποίουςηεταιρείαμαςσυνεργάζεται/έχεισχέσεις,σύμφωναμετοάρθρο66παρ。7ατουν。4316/2014,αλλάκαισύμφωναμετουςστόχουςκαιτιςδιατάξειςπουπεριλαμβάνονταιτόσοστονΚώδικαΔημοσιοποίησηςτηςEFPIAόσοκαιστονΚώδικαΔημοσιοποίησηςτουΣΦΕΕ。Ρητάσημειώνουμε,ότιηπαρούσαδημοσιοποίησηδιαμορφώθηκεμετάτηνέκδοσητωνυπαριθμ。5/2016και2/2017ΓνωμοδοτήσεωντηςΑρχήςΠροστασίαςΔεδομένωνΠροσωπικούΧαρακτήρατης29.06.2016καιτης13.04.2017αντίστοιχα,τουπεριεχομένουτωνοποίωνλάβαμεγνώση。Επιφυλασσόμαστεσεεπικαιροποιημένηδημοσιοποίησητωνωςάνωπαροχώνσεπερίπτωσηέκδοσηςοποιασδήποτενεότερηςκανονιστικήςοδηγίαςήδιάταξης。Μέσωτηςδημοσίευσηςαυτής,οιχρήστεςτηςιστοσελίδαςμαςήτηςεθνικήςπλατφόρμαςτουΕΟΦδενεξουσιοδοτούνταιούτεδύνανταιναπροβούνσεεπιπλέονεπεξεργασίατωνπροσωπικώνδεδομένωντωνΕπαγγελματιώνΥγείας。ΓιατηνκαλύτερηκατανόησητωνστοιχείωνπουέχουνκαταγραφείκαιδημοσιοποιούνταιστηνΙστοσελίδα,αναφερόμαστεστοΜεθοδολογικόσημείωμα,στοοποίοδιευκρινίζονταιηέννοιακαιτοπεριεχόμενοτωνπαροχώνπουκαταγράφηκανκαιδημοσιοποιήθηκαν。»

 • 2019
  • Μπορείτεναέχετεπρόσβασηστημεθοδολογίαπουακολουθήσαμεσχετικάμετηδημοσιοποίησητωνπαροχώνσύμφωναμετιςανωτέρωδιατάξειςπατώνταςεδώ
  • ΜπορείτεναέχετεπρόσβασηστηλίσταπαροχώνπροςΕΥ/ΕΥΦπατώνταςεδώ
 • 2018
  • Μπορείτεναέχετεπρόσβασηστημεθοδολογίαπουακολουθήσαμεσχετικάμετηδημοσιοποίησητωνπαροχώνσύμφωναμετιςανωτέρωδιατάξειςπατώνταςεδώ
  • ΜπορείτεναέχετεπρόσβασηστηλίσταπαροχώνπροςΕΥ/ΕΥΦπατώνταςεδώ
 • 2017年
  • Μπορείτεναέχετεπρόσβασηστημεθοδολογίαπουακολουθήσαμεσχετικάμετηδημοσιοποίησητωνπαροχώνσύμφωναμετιςανωτέρωδιατάξειςπατώνταςεδώ。
  • ΜπορείτεναέχετεπρόσβασηστηλίσταπαροχώνπροςΕΥ/ΕΥΦπατώνταςεδώ

Δήλωσηενημέρωσηςγιατηνεπεξεργασίαπροσωπικώνδεδομένωνπελατών&προμηθευτών

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1Στοπλαίσιοτηςσυμβατικήςμαςσχέσης,η阿斯利康ΑΝΩΝBetway精装版ΥΜΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ(εφεξήςη«阿斯利康»,ή/και«Εταιρεία»),θασυλλέξεικαιθαχρησιμοποιήσειπροσωπικάσαςστοιχείασεηλεκτρονικήή/καισεέντυπημορφή。ΗπαρούσαενημέρωσηστοχεύεινασαςπαράσχειπληροφορίεςσχετικάμετοπώςηΕταιρείαδιαχειρίζεταιταπροσωπικάσαςδεδομένακαθώςκαισχετικάμεταδικαιώματαπουέχετεωςυποκείμενατωνδεδομένων。

2.ΝΟΜΙΜΗΒΑΣΗΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1ΕίμαστευποχρεωμένοιναεπεξεργαστούμεταελάχιστααναγκαίαπροσωπικάσαςδεδομέναγιατηνεκπλήρωσητωνυποχρεώσεωνκαιδικαιωμάτωντηςASTRAZENECAβάσειτωνBetway精装版όρωντηςυφιστάμενηςμεταξύμαςσύμβασηςή/καιτωνεκτουνόμουυποχρεώσεώνμας(όπως,ενδεικτικά,εκτηςφορολογικήςνομοθεσίας),ή/καιγιατηνικανοποίησηέννομωνσυμφερόντωνμας,όπωςηεπιδίωξηνόμιμωνεπιχειρηματικώνσκοπώναλλάκαιηάσκησηκαιυπεράσπισητωνδικαιωμάτωνμας。

3.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1ΗASBetway精装版TRAZENECAενεργείως«ΥπεύθυνοςΕπεξεργασίας»καικαθορίζειτουςσκοπούςκαιτοντρόπο,μετονοποίονταπροσωπικάσαςδεδομένασυλλέγονται,χρησιμοποιούνταικαι/ήενδεχομένωςκοινοποιούνταισετρίτουςαπότηνΕταιρεία,όπωςδιευκρινίζεταιαπότηνπαρούσαΔήλωσηΕνημέρωσης»。

4.ΕΙΔΟΣΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΚΑΙΤΡΟΠΟΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1Στοπλαίσιοτηςυφιστάμενηςσχέσηςμας,θασυλλέξουμεπροσωπικάδεδομένα,συμπεριλαμβανομένωντωνακόλουθωνστοιχείων:

(I)κατάπερίπτωσηονοματεπώνυμοκαιστοιχείαεπικοινωνίαςτουυποκειμένουτωνδεδομένων(διεύθυνση,τηλέφωνο,传真,πόλη,电子邮件),ΑΦΜ,ΔΟΥ)

(2)Οποιοδήποτεάλλοστοιχείογνωστοποιήσετεστην阿斯利康μεδBetway精装版ικήσαςπρωτοβουλία。

4.2Ταπροσωπικάσαςδεδομέναθαχρησιμοποιηθούνστοπλαίσιοκαιγιατιςανάγκεςεξυπηρέτησηςκαιδιαχείρισηςτηςσχέσηςμας,ιδίωςγιατηνεκπλήρωσητωνυποχρεώσεώνμαςή/καιτωνεκτουνόμουυποχρεώσεώντηςΕταιρείαςή/καιγιαάλλουςνόμιμουςεπιχειρηματικούςσκοπούςαυτής。

4.3Θατύχουνεπεξεργασίαςμόνονεκείναταπροσωπικάδεδομένα,ταοποίαείναισυναφήκαισχετίζονταιμετουςεδώαναφερόμενουςσκοπούςεπεξεργασίαςκαιαπότηνπλευράμαςθαπροσπαθούμεπάνταναπεριορίζουμετηνχρήσητωνπροσωπικώνσαςδεδομένωνστοαπολύτωςαναγκαίομέτρο。Ταπροσωπικάσαςδεδομέναμπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατουςπαρακάτωενδεικτικάαναφερόμενουςσκοπούς:

(我)Διαχείρισηκαιπαρακολούθησητηςπορείαςτηςσχέσηςσυνεργασίαςμας,συμπεριλαμβανομένηςτηςδιενέργειαςκαιπαρακολούθησηςτυχόνχρηματικώνσυναλλαγών,καθώςεπίσηςκαιδικαστικώναλλάκαιεξωδικαστικώνενεργειών,ανάπερίπτωση。

(2)Γιαλόγουςεσωτερικήςλειτουργικήςκαιμηχανογραφικήςεξυπηρέτησηςή/καιγιαστατιστικούςλόγους。

(ⅲ)ΕπίσηςθαχρησιμοποιήσουμεταπροσωπικάσαςδεδομέναγιατηνβελτίωσητηςλειτουργίαςτηςΕταιρείαςμαςαλλάκαιγιατηνεπικοινωνίαμαςμαζίσαςσύμφωναπάνταμετηνισχύουσαεθνικήκαιευρωπαϊκήνομοθεσίαγιατηνπροστασίαπροσωπικώνδεδομένων。

5.ΣΕΠΟΙΟΥΣΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΑΣΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1ΤαπροσωπικάσαςδεδομέναθαγίνονταιδιαθέσιμαμόνοσεαρμοδίωςεξουσιοδοτημένουςυπαλλήλουςτηςASTRAZENECA,οιBetway精装版οποίοιείναιεπιφορτισμένοιμεκαθήκοντασχετικάμετηδιαχείρισητηςμεταξύμαςσχέσης。

5.2Στοπλαίσιοτηςεπιχειρηματικήςλειτουργίαςμαςενδέχεταινακοινοποιήσουμετιςπληροφορίεςσαςσεπρομηθευτέςπουμαςπαρέχουνυπηρεσίες,όπωςγιατηνεκτέλεσηπαραγγελιών,τηνπαροχήυπηρεσιώνεπεξεργασίαςδεδομένωνκαιλοιπέςυπηρεσίεςτεχνολογίαςπληροφοριών。Απαγορεύουμεστουςενλόγωπρομηθευτέςνακάνουνχρήσητωνανωτέρωπληροφοριώνήνατιςκοινοποιήσουνγιαοιονδήποτεάλλονσκοπόεκτόςαπότηνπαροχήυπηρεσιώνγιαλογαριασμόμας。

5.3Ταπροσωπικάσαςδεδομέναθακοινοποιούνταιμόνοσεεκείνατατρίταπρόσωπαπουνομίμωςδύνανταινααποκτήσουνπρόσβασησεαυτάκαιέχουνσυμβατικήυποχρέωσηναδιασφαλίσουντηνπροστασίατους。Θαδιασφαλίσουμεότιταπροσωπικάσαςδεδομέναπροστατεύονταιεπαρκώςκαικαταλλήλωςότανκοινοποιούνταισεεξουσιοδοτημένατρίταπρόσωπα。

5.4Ενδέχεταινααποφασίσουμε,γιαστρατηγικούςήάλλουςεπιχειρηματικούςσκοπούς,τηνπώλησηήμεταβίβασητηςεπιχειρηματικήςμαςδραστηριότηταςενόλωήενμέρει。Στοπλαίσιοτηςενλόγωπώλησηςήμεταβίβασης,ενδέχεταιναδιαβιβάσουμεπληροφορίεςπουέχουμεσυλλέξεικαιαποθηκεύσει,περιλαμβανομένωντωνπληροφοριώνπουτηρούμεγιαεσάς,σεκάθεεμπλεκόμενομέροςστηνπώλησηήτημεταβίβαση。

5.5Κατ”εξαίρεσημπορείναγνωστοποιήσουμεταπροσωπικάσαςστοιχείασετρίτους,συμπεριλαμβανομένωντωναρμόδιωναστυνομικώνκαιεισαγγελικώναρχών,μόνοεφόσονυφίσταταιεκτουνόμουσχετικήυποχρέωσηπροςαυτό,ήυποχρεωθείδυνάμειαπόφασης/παραγγελίαςδικαστικήςαρχής。

6.ΠΟΥΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΑΣΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1ΤαπροσωπικάσαςστοιχείαθακοινοποιηθούνσεάλλεςεταιρείεςτουομίλουτηςASTRAZENECA(hBetway精装版ttps://www.mvspeedway.com/global/en/astrazeneca-websites.html)。Ταπροσωπικάσαςδεδομέναθακοινοποιηθούνκαισεσυγκεκριμένατρίταμέρη,όπως:παρόχουςυπηρεσιώνπληροφορικήςκαιτηλεπικοινωνιώνγιατηνανάπτυξητωνσυστημάτωνμαςκαιπαροχήςτεχνικήςυποστήριξης·ελεγκτέςκαισυμβούλουςστοπλαίσιοτουελέγχουτηςσυμμόρφωσήςμαςμεεξωτερικούςκαιεσωτερικούςκανονισμούςκαιδιαδικασίες·δημόσιεςκαιαστυνομικέςαρχέςκαιδιαδίκους/αντιδίκους,εφόσοναυτόαπαιτείταιεκτουνόμουήστοπλαίσιοαντιδικίαςκαισεδιάδοχοήεταίροήσεεταιρείατουομίλουASTRAZENECAστηνπερίπτωσηBetway精装版πώλησης,εκχώρησης,συνεργασίαςήδημιουργίαςκοινήςεπιχείρησηςγιατοσύνολοήμέροςτωνδραστηριοτήτωνμας。

ΟιεταιρείεςτουομίλουASTRBetway精装版AZENECAκαιτρίτοιμπορούνναεδρεύουνοπουδήποτεστονκόσμο,συμπεριλαμβανομένωνχωρώνπουενδέχεταιναμηνπροσφέρουντοίδιοεπίπεδοπροστασίαςγιαταπροσωπικάσαςδεδομέναόπωςηχώραδιαμονήςσας。ΗABetway精装版STRAZENECAσυμμορφώνεταιμετηνεθνικήνομοθεσίαγιατηνπροστασίαπροσωπικώνδεδομένωνκαιτουςεσωτερικούςτηςκανονισμούςγιατηνπροστασίαςτηςιδιωτικότητας(//www.mvspeedway.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf)καιθαεφαρμόσειτιςκατάλληλεςεγγυήσειςσύμφωναμετηνισχύουσανομοθεσίακατάτηνμεταφοράτωνδεδομένωνσαςσετέτοιεςχώρες。Ανεξάρτητααπότοσεποιαχώραμεταφέρονταιταπροσωπικάσαςδεδομένα,θαμοιραστούμεταπροσωπικάσαςδεδομέναεφαρμόζονταςαυστηρούςπεριορισμούςσχετικάμετηνπρόσβασησταδεδομένακαιυπόκατάλληλεςσυμβατικέςεγγυήσεις(όπωςοιΔεσμευτικοίΕταιρικοίΚανόνεςτηςASTRAZENECAκαιοιΠρότυπεςΣυμβατικέςΡήτBetway精装版ρεςτηςΕΕήισοδύναμαμέσαπουέχουνεγκριθείαπότηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήήτηνΕποπτικήΑρχή)。ΔικαιούστεναλάβετεαντίγραφοτωνΔεσμευτικώνΕταιρικώνΚανόνωντηςASTRAZENEBetway精装版CAή/καιτωνΠρότυπωνΣυμβατικώνΡητρώνπουεφαρμόζειηASTRAZENECA,κατόπιναιτήματοςσαςεπικοινωνώνταςμαζίμαςστοhttp://subjectrequest.astrazeneca.com。ΗABetway精装版STRAZENECAθααποθηκεύσειταπροσωπικάσαςδεδομένασύμφωναμετηνισχύουσανομοθεσίακαιτηνΠολιτικήΤήρησηςεγγράφωντηςεταιρείαςγιαόσοδιάστημαείναιαπαραίτητογιατηνεκπλήρωσηνόμιμωνεπιχειρηματικώνσυμφερόντων,εκτουνόμουυποχρεώσεωνήγιατηνάσκησηήυπεράσπισηνομικώναξιώσεων。Ότανταπροσωπικάσαςδεδομέναδενείναιπλέοναπαραίτηταγιααυτούςτουςσκοπούς,ταπροσωπικάδεδομέναθαδιαγραφούνμεασφάλεια。ΓιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετηνεσωτερικήΠολιτικήΤήρησηςΕγγράφωντηςASTRAZENECABetway精装版,μπορείτεναεπισκεφθείτετηνιστοσελίδαhttp://www.astrazenecapersonaldataretention.com

7.ΓΙΑΠΟΙΟΧΡΟΝΙΚΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΑΣΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1Θατηρήσουμεταπροσωπικάσαςδεδομέναγιαεκείνοτοχρονικόδιάστημαπουείναιαπολύτωςαναγκαίογιατηνεπίτευξητουσκοπούσυλλογήςτουςαλλάκαισύμφωναμετηνσχετικήνομοθεσία。ΤαπροσωπικάδεδομένασαςπουσυλλέγουμεσύμφωναμετηνπαρούσαθατηρούνταικαιμετάτηλύσητηςυφιστάμενηςμεταξύημώνσυνεργασίαςμεσκοπότησυμμόρφωσησετυχόνεκτουνόμουυποχρεώσειςμαςαλλάκαιγιατηνεξυπηρέτησητωννόμιμωνεπιχειρηματικώνσυμφερόντωντηςΕταιρείας。Όπουταπροσωπικάσαςδεδομέναδενείναιαπαραίτηταγιατουςπαραπάνωσκοπούς,θακαταστρέφονταιμεασφάλεια。

8.ΠΟΙΑΕΙΝΑΙΤΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣΑΣ

8.1Μετηνεπιφύλαξητηςισχύουσαςνομοθεσίας,έχετετοδικαίωμαπρόσβασης,δηλαδήκατόπιναιτήματόςσαςναενημερωθείτεγιατοκατάπόσοήόχιταπροσωπικάσαςδεδομέναυφίστανταιεπεξεργασίακαιναλάβετεπεραιτέρωπληροφορίεςεπ”αυτού。Επιπλέον,έχετετοδικαίωμανααπαιτήσετετηνδιόρθωσητωνανακριβώνπροσωπικώνσαςδεδομένων。Επίσης,εφόσονσυντρέχουνοιπροϋποθέσειςτουνόμου,έχετετοδικαίωμαδιαγραφής,τοδικαίωμαπεριορισμούτηςεπεξεργασίας,τοδικαίωμαστηφορητότητατωνδεδομένωνσαςκαιτοδικαίωμαεναντίωσηςτηςεπεξεργασίας。

8.2Μπορείτεναεπικοινωνήσετεμετην阿斯利康στBetway精装版ηδιεύθυνσηhttp://www.astrazenecapersonaldataretention.comναζητήσετεπρόσβασησταπροσωπικάδεδομέναπουτηρούμεγιαεσάς,ναδιορθώσετετυχόνλάθηήναζητήσετεδιαγραφήαυτών。Εάνηικανοποίησητουαιτήματόςσαςαυτούσυνιστάγιατην阿斯利康ήτιςσυBetway精装版νδεδεμένεςαυτήςεταιρείεςπαράβασητωνυποχρεώσεώντηςβάσειτωνεφαρμοστέωννόμων,κανονισμώνήκωδίκωνορθήςπρακτικής,τότεη阿斯利康μπορείναμηνείναισεθέσηνασυμμορφωθείμετοαίτημάσας,αλλάμπορείτεκαιπάλιναζητήσετεναεμποδίσουμετηχρήσητωνπροσωπικώνσαςπληροφοριώνγιαπεραιτέρωεπεξεργασία。ΕνδέχεταιεπίσηςναέχετεδικαίωμαμεταφοράςδεδομένωνσεκάποιονάλλοΥπεύθυνοΕπεξεργασίαςυπόορισμένεςσυνθήκες。

8.3ΜπορείτετέλοςναυποβάλετεκαταγγελίαστηναρμόδιαΑρχήΠροστασίαςΔεδομένωνΠροσωπικούΧαρακτήρα(http://www.dpa.gr/)。

9.ΑΣΦΑΛΕΙΑΤΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1Εφαρμόζουμετεχνικάκαιοργανωτικάμέτραασφαλείαςγιαναπροστατέψουμετηνακεραιτότητακαιτηνασφάλειαόλωντωνπληροφοριώνμας,συμπεριλαμβανομένωνκαιτωνπροσωπικώνδεδομένωνπουτηρούμε。

10.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(数据保护官员)

10.1ΗASBetway精装版TRAZENECAέχειορίσειένανΥπεύθυνοΠροστασίαςΔεδομένωνγιατηνεπίβλεψητηςσυμμόρφωσηςτηςμετηνομοθεσίαπερίπροστασίαςπροσωπικώνδεδομένωντηςΕΕ,μετονοποίομπορείτεναεπικοινωνήσετεστοprivacy@astrazeneca.comσεπερίπτωσηπουέχετεερωτήσειςήανησυχίεςσχετικάμετηνεπεξεργασίατωνπροσωπικώνσαςδεδομένων。

Επικοινωνία

Τ:(30)210 6871500 800 11 68000(χωρίςχρέωση)

F:(30)210 6847968

电子邮件:azgrcontactus@Betway精装版astrazeneca.com

Betway精装版阿斯利康Α.Ε.

Αγησιλάου6 - 8
151年23日Μαρούσι
Αθήνα,Ελλάδα